ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ชั่วโมง31
2นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง 150 ชั่วโมง43
3ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง31
รวม 105