ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ผู้ต้องขัง เยาวชนในสถานพินิจ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง4040
2เทคนิคการนวดไทย ตามแนวเส้นสิบ 30 ชั่วโมง2020
3การปูกระเบื้อง 30 ชั่วโมง3636
4การก่ออิฐฉาบปูน 60 ชั่วโมง6262
รวม 158158