ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

เสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1Simatic TIA Portal ในงานควบคุมระบบอัตโนมัติ 30 ชั่วโมง3030
2ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง2217
3การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต(เครื่องกลึง)ระดับ2 30 ชั่วโมง2516
4ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงเพื่อการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง3838
รวม 115101