ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1 30 ชั่วโมง2020
2ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง205205
3การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง4240
4ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ 30 ชั่วโมง112109
5การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ 30 ชั่วโมง4040
6การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน 30 ชั่วโมง2020
7การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง4339
รวม 482473