ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคช่างอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง109108
2ช่างติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ก๊าชNGVในรถยนต์ 30 ชั่วโมง2421
3การกลึงรูปพรรณ 30 ชั่วโมง54
4ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงเพื่อการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง4040
รวม 178173