ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล
สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel และ Power BI 30 ชั่วโมง3332
2การพัฒนาโปรแกรมภาษา JavaScript ด้วย NodeJS 42 ชั่วโมง5046
3การพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา Java 30 ชั่วโมง3732
4การพัฒนาโปรแกรม Web Application ด้วย React 42 ชั่วโมง4747
5การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Power Platform 30 ชั่วโมง3027
รวม 197184