ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2567

พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การจัดการสินค้าคงคลังด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 30 ชั่วโมง2016
รวม 2016