ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

เสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเขียนแบบก่อสร้าง 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Sketch Up 30 ชั่วโมง4338
2AI Generative and Data for Marketing 30 ชั่วโมง5353
3NFT Masterclass 30 ชั่วโมง2020
รวม 116111