ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

การพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา
การทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 24 มกราคม 2565 28 มกราคม 2565 อาคารอเนกประสงค์ เลขที่ 124/2 ม.3 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา 20 20