ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง
ช่างปูกระเบื้อง 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 30 พฤศจิกายน 2564 2 ธันวาคม 2564 กลุ่มแปลงใหญ่สละตำบลทุ่งนารี หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 20 20