ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา
ช่างปูนปั้นไม้เทียม 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 24 มิถุนายน 2565 3 กรกฎาคม 2565 วัดหนองหอย ต.วัดขนุน อ.สิงหนคร จ.สงขลา 20 20