ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง
การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 15 พฤศจิกายน 2564 19 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง 777 ม.4 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง 20 20
2 23 พฤษภาคม 2565 26 พฤษภาคม 2565 ศาลาอเนกประสงค์ อบต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 24 24
3 21 กรกฎาคม 2565 24 กรกฎาคม 2565 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 22 22