ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
01 27 มิถุนายน 2565 1 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเทศบาลป่าคลอก 20 20