ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 29 พฤศจิกายน 2564 3 ธันวาคม 2564 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทะเลปัง อ.หัวไทร 20 20