ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2566

โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช
การลดต้นทุนการผลิต 36 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
2 12 กันยายน 2565 17 กันยายน 2565 ณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรี 20 20