ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 18 มกราคม 2565 26 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี 20 14