ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
การบริหารจัดการตลาดออนไลน์(E-commerce) 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 29 สิงหาคม 2565 2 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรี 20 18