ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี
การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 5 กันยายน 2565 9 กันยายน 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านหนองมะกอก ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน 20 20