ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม
การพัฒนาถังหมักปุ๋ยชีวภาพและการคัดแยกขยะอินทรีย์ 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 10 มิถุนายน 2565 11 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 25 25