ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี
การทำผลิตภัณฑ์ปูนปั้นไม้เทียมเพื่องานประดับ 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 3 มิถุนายน 2565 5 มิถุนายน 2565 สหกรณ์ประปาเจ็ดเสมียน ม.3 ต.เจ็ดเสมียน อ. โพธาราม จ. ราชบุรี 20 20