ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2566

โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบกิจการ 36 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 8 สิงหาคม 2565 23 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร 20 10