ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

การพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
การทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 20 ธันวาคม 2564 24 ธันวาคม 2564 อาคารฝึกอบรมผู้ประกอบอาหารไทย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 18 16