ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

การพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก
การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
2 17 มิถุนายน 2565 21 มิถุนายน 2565 อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 22 22