ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 27 กรกฎาคม 2565 31 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 20 20