ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) เพื่อการเกษตร 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 1 ธันวาคม 2564 3 ธันวาคม 2564 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสระ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 20 20
2 23 มีนาคม 2565 25 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 25 25