ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี
การตัดผมชายเบื้องต้น 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
3 12 กรกฎาคม 2565 16 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 20 20