ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสร้างยอดขายกระตุ้นธุรกิจ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 4 ธันวาคม 2564 18 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 26 26