ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
การบริหารจัดการตลาดออนไลน์(E-commerce) 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
4 10 มิถุนายน 2565 14 มิถุนายน 2565 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน บ้านแม่ของ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 22 22