ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
2 24 พฤษภาคม 2565 28 พฤษภาคม 2565 ณ ที่ทำการกลุ่มอาชีพสตรีบ้านโป่งนอก หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม๋ฮ่องสอน 20 20