ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
12 1 กันยายน 2565 5 กันยายน 2565 หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ลานนา ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 20 20
13 1 กันยายน 2565 5 กันยายน 2565 หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ลานนา ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 20 20
14 1 กันยายน 2565 5 กันยายน 2565 หอประชุมเทศบาลตำบลแม่ลานนา ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 20 20
18 15 กันยายน 2565 19 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 20 20
19 15 กันยายน 2565 19 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 21 21
20 15 กันยายน 2565 19 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 21 21