ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่
การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
21 14 กันยายน 2565 18 กันยายน 2565 กศน.ตำบลสรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่ 20 20