ประจำวันที่ 23 มีนาคม 2566

โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ประกอบกิจการ 36 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
ค6-01 22 มิถุนายน 2565 29 มิถุนายน 2565 ศูนย์การเรียนรู้บ้านหัวเวียง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 20 20