ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน
การปูกระเบื้อง 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
อพร-03 8 เมษายน 2565 10 เมษายน 2565 ศาลาเอนกประสงค์บ้านสัน หมู่ที่ 4 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 20 20