ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
การพัฒนาแรงงานสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
นอกระบบ1 17 กุมภาพันธ์ 2565 21 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และ สพร. 19 เชียงใหม่ 21 21