ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 18 มีนาคม 2565 22 มีนาคม 2565 ศาลาประชาคมบ้านค้อน้อย ต.กุดไห อ.กุดบาก 20 20