ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 8 กุมภาพันธ์ 2565 29 กรกฎาคม 2565 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปและถนอมอาหารจากปลา บ้านดงคำโพธิ์ 20 20