ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

การพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย
การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 1 มิถุนายน 2565 5 มิถุนายน 2565 กลุ่มสตรีตำบลวัดธาตุ บ้านนาครอง ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย 20 20