ประจำวันที่ 24 เมษายน 2567

โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
การลดต้นทุนการผลิต 36 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 21 มีนาคม 2565 26 มีนาคม 2565 ศูนย์การเรียนรู้เมล็ดพันธ์ข้าวบ้นห้วยม่วง ต.หนิงแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 23 22
2 21 พฤษภาคม 2565 25 มิถุนายน 2565 สพร 6 ขก 20 20