ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

การพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 21 มีนาคม 2565 29 มีนาคม 2565 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจิ้งหรีดอินทร์บ้านเพ็กเฟื้อย ต.หนองหว้า อ.เมือง 20 20