ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
การปูกระเบื้องระดับพื้นฐาน 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 10 พฤศจิกายน 2564 14 พฤศจิกายน 2564 ศาลาประชาคมบ้านหนองคู หมู่ 3 ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 20 20