ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 25 ตุลาคม 2564 29 ตุลาคม 2564 ศาลาอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติบ้านโนนคร้อ ม.6 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 20 20
3 30 พฤษภาคม 2565 3 มิถุนายน 2565 อบต.หนองโดน ต.หนองโดน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 25 25