ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร
การจักสานกระเป๋าและตะกร้าจากเส้นพลาสติก 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 20 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 ศาลากลางบ้าน บ้านป่าติ้ว หมู่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 20 20