ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 6 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 3 กุมภาพันธ์ 2565 3 กุมภาพันธ์ 2565 อาคารฝึกอบรม ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ แห่งที่ 2 อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 45 37