ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา
การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
12 24 กันยายน 2565 26 กันยายน 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโนนสูง ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 20 20