ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

การพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว
การทำของที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 7 กันยายน 2565 13 กันยายน 2565 ณ กลุ่มเศษผ้าปั้นเงิน ม.3 บ้านหนองบัวเหนือ ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 20 20