ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
การถักไม้กวาดดอกหญ้า แบบ 4 ขา 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 24 พฤศจิกายน 2564 28 พฤศจิกายน 2564 บ้านเลขที่ 101 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 20 20