ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
การทำเครื่องจิ้มและการแปรรูปผลไม้ 12 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 4 เมษายน 2565 5 เมษายน 2565 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ดอนยอ 21 21