ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก
เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 36 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 3 มีนาคม 2565 5 พฤษภาคม 2565 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลไม้ดอนยอ ต.ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก 20 20