ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2567

แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 7 กุมภาพันธ์ 2565 11 กุมภาพันธ์ 2565 ศาลาประชาคมบ้านหนองกระทิง หมู่ 20 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 20 20