ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง
การเพิ่มผลิตภาพแรงงานในการจัดการคลังสินค้า 12 ชั่วโมง
รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานที่ฝึก จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1 20 กรกฎาคม 2565 21 กรกฎาคม 2565 บริษัท ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า จำกัด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 20 20